آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ مهرداد بتو
مطمئن باش و برو
ضربه ات کاری بود
دل من سخت شکست
و چه زشت به من و سادگی ام خندیدی
به من و عشقی پاک
که پر از یاد تو بود
و خیالم می گفت
تا ابد مال تو بود
تو برو. برو تا راحت تر
تکه های دل خود را آرام سر هم بند زنم


ای آنکه همیشه بیاد تو می سوزم
یاد من کن که همیشه بیاد تو میسوزم
ای شمع آهسته بسوز که شبم دراز است
صداقت قلب منو تو دیدی باورت نشد
اشکای غم رو گونه هام چکید و باورش نشد


وفا نکن نه به من نه به دیگری!
دستان وفادارت را به سویم دراز نکن
زیرا سوزش بی وفاییت آزارم می دهد
وفای تو را نمی خواهم !
شعر در مورد بي وفايياشعار زیبا درباره بی وفاییشعر در مورد بی وفاییاشعاری درباره بی وفاییجمله درباره بروشعر در مورد مهردادشعری راجع به بی وفاییشعر درباره بی وفاییجملات زیبا در باره بی بی فاطمهجمله ای در مورد بی وفایی دوستشعردر مورد بوفایی شعر در مورد بی وفایی دوستشعر درموردبی وفایی دوستشعري درباره بي وفاييشعر در مورد بي وفاييبي وفايي شعرشعری درمورد بیوفاییشعر راجبه بی وفایییجملهدرباره بی وفایی دوستشعری در مورد بی وفاییشعر درباره بي وفايي شعر بی وفایی دوستشعرهای بی وفایی دوستشعر در مورد بي وفايي دوستشعرهای در مورد بیوفای دوستشعر درباره بی وفایی دوستشعر در مورد بی وفایی از حافظشعر درمورد بی محبتیشعر درباره بي وفايي آدميان"شعر هایی در مورد بیوفایی دوستانشعردرباره بي وفاييشعر ردر مورد بی وفاییشعر درمورد بی وفاییاشعاری درمورد بی وفاییجمله راجب بی وفایی دوستشعردرباره بیوفایشعردرباره بی وفایی دوستانجمله بیوفایاشعار درباره بیوفاییشعر راجع به بی وفاییاشعار در مورد بي وفاييشعر در مورد بی وفایاشعاری درباره بی وفایی دوستانشعر حافظ در مورد بی وفایی دوستچند شعر در مورد بي وفايينمونه شعرهای زیبا در خصوص بی وفاییاشعار زیبای درباب بی وفاییاشعار حافظ در مورد بی وفایییاشعار حافظ در مورد بی وفاییشعر حافظ در مورد بی وفاییشعر سعدی در مورد بی وفاییشعر در مورد بی وفایی حافظشهر در مورد بی وفاییشعری در باب بی وفاییشعرهای در مورد بی وفاییاشعار بی وفایی از حافظ حافظ از اشعار درمورد دوست از بی وفای دوستشعر درباره بی وفایییبیوفایی شعرو جملهشعر بي وفاييشعر دابره بی واییشعر در موردبی وفاییشعر بی وفایی حافظشعر درباب بی وفاییشعر از بی وفایی دوستشعر درباره بیوفاییشعرهای زیبا در مورد بی وفاییشعر در مورد بیوفایی دوستاشعاری راجع به بیوفایی دوستانشعری از حافظ در خصوص وفای دوستانشعر های بوفاییشعر در باره بی وفاییاشعارسعدی در مورد بی وفاییشعري در موردبي وفايي دوستاشعار بزرگان در مورد بي وفاييجمله ای در مورد بی وفاییشعر در مورد بیوفاییجمله زیبا در مورد بی وفاییشعر درمورد بی وفایی عشاقشعر درباره ی بی وفایی دوستشعر درمورد بی وفائی شعر در باب بی وفاییشعر بي وفايي دوستشعرهای بی وفاییاشعاری در مورد بی وفاییشعر بی وفاییجملات در باره بی وفائی [جملات درباره بی وفاییشعر در باره ی بی وفاییبی وفایی حافظشعر بی وفائیجمله های زیبا درباره بی وفاییشعر برای بی وفاییشعر راجعبه بی وفاییشعر زیبا درباره بی وفاییاشعارحافظ درباره بی وفاییشعر درباره بی وفایی من به دوستشعری درباره ی بی وفایی دوستشعر در موريد بي وفاييجملات درباره بی وفاییشعر راجب بی وفاییپست در مورد بی وفاییپریا وفاییاشعار در مورد بیوفاییشعر هايي از حافظ در مور بي معرفتيشعري در مورد بي وفاييشعر در مورد بی وفایی دوستانشعر در باره بیوفاییشعر در مورد صداقت ووفای دوستhttp://www.ashpazonline.com/weblog/toghi1370/501195شعر بیوفایی از حافظشعر ازسعدی درباره بی وفاییشعر در مورد بی وفایی دوستیشعربی وفاییشعر بی وفایی دوست از حافظاشعار حافظ در خصوص بي وفايياشعار درباره بی وفایییک شعر در مورد بی وفاییشعر در مورد بي معرفتيشعر حافظ در مورد بي معرفتيجملاتی در باره ی بی معرفتیشعر قدیمی درباره بی وفایی شعر بی وفاییبی وفایی دوست حافظترانه درباره بی وفایی شعر از بی معرفتی دوستشعر و جملات درباره بی وفاییمتن درباره ى بى وفايىشعر در باب بی وفائیشعر در باره ی بی وفائیشعر درباره بی معرفتیاشعارزیبا در وصف بیوفاییدوستانشعر وفاییشعر های بی وفاییشعری از حافظ در باب بی معرفتیجمله هاي زيبا در مورد بي وفاييشعر در مورد وفاییشعر راجع بی وفایی مردانشعر راجع به بی معرفتیشعر درباره ی بی معرفتی دوستشعر بی معرفتیجمله ی تشکر از بی محبتی اشعار بي وفايياشعاری درباره ی بی وفاییشعر و جمله بی وفاییشعر حافظ در مورد بی معرفتی دوستاشعاردرباره بي معرفتيشعر در خصوص بی وفاییجملاتی در موردبی وفاییبي وفايي از حافظاشعار در وصف بی وفاییجملات وشعرهای بیوفاییشعر درمورد بی معرفتیشعر در مورد بی وفائیشعر راجب بی معرفتیجملاتي در باب بي معرفتي شعرکوتاهی بی وفاییجمله درباره بی وفاییابیاتی از حافظ در بی وفایی آدمیان"شعر درباره بي وفايي"شعرهایی درمورد بی وفایی دوستجمله درمورد بی معرفتیشعر هایی در مورد بی محبتی دوستشعر درباب دوستشعردرباره بی وفاییشعر زیبا در مورد بی وفاییشعر در مورد دوست بی معرفتجمله های زیبا در مورد بی معرفتیشعرهایی درباره بی وفاییشعر راجع به بیوفایی دوستانشعر بی محبتییک جمله درباره بی وفائیشعردرمورد بى وفايىشعر سعدی درمورد بیوفاییشعر درمورد بیوفاییشعر بی وفائیشعر بزرگان درمورد بی وفایی دنیااشعار سعدی در باب بیوفاییشعر بیوفاییشعر زيبا درباره بي وفاييشعر درباره مهردادجمله هایی درباره بی وفاییشعر بی وفایییشعر درباره دوست بی معرفتشعر هایی در مورد بی وفاییمتن درمورد بیوفایی دوستشعری در باب بی وفایی دوستانشعر بی وفایشعر در باب بیوفاییشعر در وصف بی معرفتیشعر حافظ در رابطه با بی وفاییشعر حافظ در باره بی وفاییشعر و جملات در مورد بی وفاییشعر از بی وفاییشعرهای بی وفائیاشعار درباره بی معرفتی دوستانشعری در خصوص بی وفاییاشعار و جملاتی در مورد بی معرفتیشعر در مورد بی معرفتیشعر های در مورد دوستی و وفاییشعر درموردبی وفای شعر هایی در باب بی وفاییپست درمورد بی معرفتیشعر های زیبای در مورد بی معرفتیشعر در مورد بی معرفتی دوستانشعری در مورد بی وفایی دوستشعر در باب بیمعرفتی جمله های در رابطه با بی معرفتیشعربی وفاییشعردرباره بوفایجملات زیبا درباره بیوفاییجملاتی در مورد بی محبتی دوستشعر وفاداري در بي وفاييشعر در مورد بی وفایی خیامشعر حافظ درباره بی وفاییشعری از حافظ درباره بی وفایی دوستشعر درباره بي معرفتيشعر در رابطه با بی معرفتی دوستشعر در مورد وفای دوستشعر بیو فاییشعر در مورد بی وفایی مردشعر دربارهی بی وفاییاشعار درمورد بی معرفتیشعروفاداری ازسعدیحکایت درباره بی وفاییاشعاری درباره بی وفائی معشوقبيوفايي از دوست شعرشعری در باب معرفتاشعار در مورد بی وفایی دوستان و دنیاشعر بی معرفتی دوستاناشعار حافط در مورد بی معرفتیغزل در مورد بی وفایی شعری در باره بی وفائی شعردوبیتی بی وفاییجملاتی راجع به بی معرفتیموردبی وفاییشعرشعر در مورد بی محبتیشعری درباره بی وفاییشعر هاي رباره ي بيوفاييشعر در مورد معرفت دوستمتن درباره بيوفاييشعر در وصف بی وفاییجمله هایی در باره ی بی معرفتیشعر درباره ی بی وفاییچند شعر در مورد ادمیشعری مودبانه در مورد بی وفاییشعر درباره بیوفای دوستشعرهای بی معرفتی شعر راجب بي معرفتي دوستشعری درمورد بی معرفتیاشعار راجع به بي وفاييشعر درمورد بى وفايى دوستانشعردرباره بی وفاییشعری درموردبی معرفتییه شعر زیبا راجب بی وفاییشعر در مورد بی وفایی دنیابی وفاییدنیا شعرشعر راجع به بی وفایی معشوقشعری در باب معرفتشعری در باب بی معرفتیشعر درباره بی وفایی دوستانچند شعر زیبا در مورد دوستان بیوفاشعر درمذمت بی وفاییاشعار حافظ در مورد بی وفایی دوستشعر درباره بی وفایی دنیاشعر در باره بی وفایی دنیاشعر حافظ در مورد بیمعرفتیاشعاری در باب بی وفایی معشوقاشعاردرباب بیوفایی دنیااشعاری درموردبی وفایاشعارحافظ در بی معرفتی دوستشعرسعدی از بی وفایی دوستشعری درباب بی معرفتیشعرو جمله در بی وفاییشعرترکی درباب بی وفایی دنیاشعر بیوفای
مهرداد بتو ؛ یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ - 07:32:12 - [ 14 نظر و 12 تشکر]، خوانده شده 1941 بار

تشکر شده توسط: [mah * *] [آریو برزن] [ايمان آسماني] [҉ فراز صفائي ҉] [فاطمه جون] [╣ ♥مامانℋ سپهر♥ ╠] [» ೋنگـــاه نو ೋ] [๑۩۞۩๑ فرمانده مهران๑۩۞۩๑ ] [::.. ناب نوشته ها ..:: ] [مهدی شوا] [زیبا جون] [* پژمان *]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر مهرداد

 
مهرداد بتو مهرداد بتو


آفلاین

متولد: 3 / 9 / 1370
مجرد
شهر: ماهشهر
دیوانه باش تا غمتو عاقلان خورند...

 
دوستان

فـــــــــــــــــر نـــــاز

افسون همافر

باران جون

✘ پـَ ـرے سـ ــآ (≧◡≦)

سکوت مرگبااااار [ساحل]

♣♚♠ ωـامـاלּ شاهـے پـور ♣♚♠
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.118050098419 seconds