آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[من یه پرنـــــــــــــــدم !!!!!]

 
     


وبلاگ Roshanak Parsa
من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی

من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی

هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی

تا زنده باشم میمیرم اگه از تو جدا شم

-------------------------------------------

دم استاد ایرج خواجه امیری گرم....یادش بخیر
من یه پرندم من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشیمن ی پرندم خواجه امیریترانه من یه پرنده ام از ایرجمن یک پرنده ام خواجه امیریشعرمن یه پذندم من یه پرندم آرزو دارممن یک پرندم آرزو دارممن یه پرندم ارزو دارم تو باغم باشی از استاد ایرجمن یه پرندم آرزو دارممن يه پرندم آرزو دارماهنگ من یه پرندم خواجه امیریمن یه پرندهاممن یه پرنده ام ارزو دارم ایرج مستقیممن یه پرندم ایرجمن یک پرندم ایرجمن یی پرنده ماهنگ من یه پرنده امحسین خواجه امیری من یه پرندممن يه برندممن یه پرندم آرزودارممن یه پرنده ام خواجه امیریمن یه پرنده ام احسان خواجه امیریمن ی پرندم ايرج خواجه اميرياهنگ من یه پرندم ارزو دارممن یه پرنده ام آرزو دارم احساناحسان خواجه امیری-من یه پرنده اماهنگ من یه پرندممن يه پرنده‌ام آرزو دارم تو باغم باشياهنگ من يه پرنده ام احسانویدئو من یه پرندم ایرجایرج بنان من یه پرندممن به پرندهاممن يه پرندممن يه پرندم ارزو دارم احسان خواجه اميرىمتن ترانه من یه پرنده ام آرزو دارمایرج من یه پرندمشعر من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشیاحسان خواجه امیری من یه پرنده ام متن ایرج من یه پرنده امآرزو دارم ایرجشعر من یه پرندماحسان خواجه امیری من یه پرنده م آرزو دارم تو باغم با شیمتن ترانه من یک پرندم ایرجانلاین و ترانه های ایرج من یک پرنده اماهنگ من يه پرندممن یه پرندم آرزو دارم احسان خواجه امیریترانه من یه پرندم آرزو دارمشعر من يه پرندمایرج خواجه امیری من یه پرندماهنگ من ی پرندم ارزو دارم من یه پرندم از ایرج من یه پرندم از ایرج من ی پرندممن یک پرندممن یه پرنده ام استاد ایرج -ايرج من يه پرندماهنگ من يك برندممن یه پرنده اممتن شعرمن یه پرندم ایرجمن یک پرندم آرزوی دارم متن اهنگ من یک پرتدم mp3من یه پرنده ام احسان خواجه امیریمن یه پرندهام متنایرج من یک پرنده اممن یه پرنده ام آرزو دارم احسان خواجه امیریپرندمترانه من یک پرندم از ایرج آنلاینمن يك برندم ارزو دارم اهنگ من یه پرندم اهنگ استاد ایرج-من یک پرنده اممتن شعرمن یه پرندم آرزو دارممن یه پرندم خواجه امیریپخش اهنگ من يك پرندم ايرجايرج خواجه اميري من يه پرند هاماهنگ من يك پرندماهنگ MP3من یه برندمایرج-من یه پرندمایرج-من یک پرندممن یه پرند ه اماهنک من یه برندم ارزو دارماهنگ من یه ÷رندمپخش آنلاین من ی پرندم احسانشعر من یک پرندهامحسین خواجه امیری ایرج اهنگ من یه پرنده اماهنگ ایرج خواجه امیری ( من یه پرنده ام...)ایرج خواجه امیری من یه پرنده اممتن شعر من یه پرنده ام ارزو دارماهنگ های ایرج(حسین خواجه امیری)من یه پرندممن يه پرندم آرزو دارم از استاد ايرجمن يه پرندم ايرجمتن ترانه من يك برندم ارزو دارمپخش اهنگ من یه پرندم آرزو دارممن یک پرندهام اهنگمن يك پرندم من یه پرنده ام ارزو دارم پخش ان لاینپخش اهنگ پرنده استاد ایرجمتن اهنگ من یه پرندم ارزو دارممن يك پرندم خواجهاهنگ من یک پرنده اممن یه برندم از خواجه امیری انلاینمتن شعر من یه پرندم ایرجمن یه پرندم آرزو دارم ایرجپخش آنلاین اهنگ من یک پرندم ارزو دارم ایرجمن یه پرنده ام آرزو دارم پخشمن یه پرنده ام آرزو دارم شعرمن یه پرندم متن شعرشعر من یه پرندمن یک برندم ایرجشعر حسین خاجه امیری من یک برندممن یه پرنده ام ایرجاهنك من ي برندم خواجه اميرياهنگ ایرج من یه برندممن يك برندماهنك من يه برندمشعرمن یه پرندممتن اهنگ احسان خواجه امیری من یک پرندم ارزو دارماهنگ من یه پرندم ازاستاد ایراجشعرمن یه پرندهامپخش انلاین اهنگ من یه پرندم ازایرج خواجه امیریحسین خواجه امیری من یک پرند"ترانه من یک پرندم"من یه پرند هامپخش اهنگ من یک پرنده ام ایرجترانه من یه پرندهام من یه پرندم ارزو دارم تو باغم باشی خواجه امیریمن یه پرند هام ایرجمن يه برندم آرزو دارم تو باغم باشيپخش آنلاین اهنگ من یه پرنده ام از ایرج خواجه امیریپخش انلاين هنگ من يه پرنده امترانه من یه پرندممن یه پرندهام شعراهنگ من یه برند ه اممتن اشعار احسان خواجه امیر من یه پرندمweblog roshanaاهنگ من یه پرندم ایرجدالود اهنگ احسان من یه برندممن يه پرنده ايزجاهنگ من یک پرندهام از ایرج همراه نتشعر ایرج میرزا در مورد من یه پرندمترانه من یه پرندم ایرج یا احسان خواجه امیریارزودارم افتخاری من یک پرندم mp3من یک پرندم آرزو دارم اهنگ من یک پرندم از امیر خواجه مردایمن یه پرندم از ایرجمن یه پرندم ازایرج متن شعر من یه پرندم آرزو دارم تو یارم باشیمن یه پرندم آرزویکدپیشوازاهنگ من یه پرندم ایرجترانه ايرج من يه پرنده اممن یه پرندم آرزو دارم تو از احسان خواجه امیریمن يه پرنداهنگ انلاین من یه پرندممن یک پرندم احساناهنگ من یه پرندم ارزو دارم تو یارم باشی کنارم باشیمتن من یه پرندماهنگ کامله من یه پرندن ارزو دارم....احسان خواجه امیری من یه برنده ام پخش آنلاین من یه پرندمترانه من يه پرندماهنگ من يه پرندم آرزودارم از استاد ايرج من یک پرندم آرزو دارم تو یارم باشیمن يه پرندم آرزو دارم تو يارم باشىآهنك من يه برنده ام آرزو دارم كنارم باشيمنیه پرندهام احسان خواجه امیریاهنگ تصویر من یک پرندم ارزو دارماهنگ من ی برندم از ایرجمن یه پرندم آرزو دارم کنارم باشیمتن ترانه من یه پرتدم آرزو دارم که یارم باشیدیکلمه شعر من یه پرندهام من یک پرندهامترانهایرج من یک پرندم ارزودارم کنارم باشی خوانندهمتن ترانه من یه پرندم آرزو دارم خواجه امیریپخش انلاین اهنگ پرنده ایرجخواننده"من ی پرندم ارزو دارم"اهنگ من يه پرنده ام ارزودارم تو يارم باشي ازاحسان خواجه اميريمن یه پرندم آرزو دارم تو یارم باشیمتن انگ من یه پرندم ارزو دارم کنارم باشیمن یک پرنده ام ارزودارم نارت باشمپخش انلاين اهنگ من يه پرنده اممن يه پرندم آرزو دارم تو ماهم باشىاهنک من یه برنده ام ارزو دارمپخش یه اهنک از ایرج بسصامیمتن اهنگ من یه پرندم احسان خواجه امیریاهنگ من یه پرندم ارزودارم کنارم باشیمتن آهنک من یه پرندماهنگ من یه برندمشعر من یه پرندهام ارزو دارماهنک من یه پرندمدانلوذ اهنگ من یه پرند م ایرجاهنگ من بک پرندم از ایرج خاجه امیریآةنگ من يه پرندم ايرج متنمن یه پرندم ارزو دارم تو یارم باشی من یک پرنده ام ایرجﻣﻦ ﯾﻪ ~ﺭﻧﺪﻡ ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡشعر من یه پرندم آرزو دارم تو یارم باشی احسان خواجه امیری من یه برنده اممتن شعر های من ی پرندم ایرج خواجه امیریمن ی پرندم ارزو دارممتن تراته من یه پرندمنوحه ی من یک پرندمایرج بسصامیشعر من يه پرندهاممن يه پرندهامخواننده من یه پرندمقشنگ ترین اهنگ ایرج من یه پرندم آرزو دارم mp3من یه پرندم آرزو دارمدانود اهنگ من یک پرندم از احسان خواجه امیریشعر من یه پرنده امدالنود اهنگ ایرج من یک برندماهنگ من یه پرندم ارزو دارم که یارممن یه پرندم آرزودارم که یارم باشینت اهنگ من یه پرندم برای ویلنایرج خواجه امیری من یه پرندهام انلاینایرج بسطامی من یه پرندم تصویریمتن ترانه من یه پرندم ارزو دارم که یارم باشی
Roshanak Parsa ؛ جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 21:59:59 - [ 6 نظر و 4 تشکر]، خوانده شده 2558 بار

تشکر شده توسط: [ناهـيد پگاه] [محمد م] [گلچهره صدری ♡❤❤♡❤♡❤♡❤♡] [ساسان سعیدی]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر Roshanak

 
Roshanak Parsa Roshanak Parsa


آفلاین

متولد: 26 / 4 / 1372
مجرد
شهر: کرج
یه دختر فوتبالیست که تمام عشقش فوتباله و توپ فوتبال

 
دوستان

عاطفه جون

سعید ماندی

نسرین فدوی اخوان

زاده ی دریا

ســـالار صوفـــی.

بهنام یوسفی
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی

روشنکـــ
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.121474027634 seconds