آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[من مانده ام تنهای تنهــــــــــــــــــــا .]

 
     


وبلاگ Roshanak Parsa
گل پونه های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
حبیبم سیل غمها

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بخوانم
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم

گل پونه های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
حبیبم سیل غمها

خدابیامرزتت ایرج بسطامی. این آهنگت فوق العاده بود و البته هست. موافقین با من ؟؟؟
من مانده ام تنهای تنهاتنهاي تنهامن ماندم تنهای تنهامن ماندهام تنهاسرود من مانده ام تنهاي تنها من مانده ام تنها ميان سيل غم ها من مانده تم تنهای نهامن مانده ام تنهای تنهایاهنگ های شجریان من ماندهام تنهای تنها ااامن مانده ام تنهای تنهمن مانده ام تنهاي تنهااهنگ های parsaمن مانده ام تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنهامن مانده ام تنها و بسطامي من مانده ام تنهاآهنک قدیمی من مانده ام تنهای تنهاموسقی من مانده ام تنهای تنهامن مانده ام تنهای میان سرود من مانده ام تنهای تنهامن ماندهام تنهای تنهامن مانده ام تنها میان سیل غمهامن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان خیل غم ها من ماندم تنهای تنهامن مانده ام تنهای تنها...من مانده ام تنها تنهاتنهای تنها مانده ام در اینتنهای تنها مانده اماهنگ من مانده ام تنهاي تنهامن مانده ام تنهای تنهااااتنهایمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهامن مانده ام تنهای تنها عزیزممن مانده ام تنهای تنها حبیبم روآهنک من مانده ام تنهای تنها شجریانمن مانده ام تنهای من ماندم تنها ي تنها من ماندم تنها ميان سيل غمها من مانده ام من مانده ام تنهای تنهامن مانده ام تنها ي تنهااهنگ من مانده ام تنهای تنهااهنگ من مانده ام تنهای تنها از بستامیمانده ام تنها شجریانمن ماندم تنهای تنهایسرود خوانده شده توسط ایرج بسطامی = من مانده اممن مانده ام تنهای نهامن ماندام تنهاب تنهامن ماندم تنهاي تنهامانده ام تنهامن مانده ام تهاي تنها بسطامی من مانده ام تنهای تنهامانده ام تنهای تنهامن مانده ام تنهای تنها من من مانده ام تنها میاناهنگ من ماندم تنهای تنهاایرج بسطامی-من مانده ام تنهای تنهاشعر من ماندم تنهاي تنهامن مانده تنهای تنهامن مانده ام تنها بسطامیمن مانده ام تنها ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنهامن مانده ام زتنهامن ماندم تنهای تنها میانمن ماندم تنهامن مانده ام تنها من ماندام تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنهای تنها ایرج بسطامیمن ماندم تنهای تنها میان سیل غمهامن ماندم تنهای تنها من ماندم تنها میان سیل غممن مانده ام تنهای تنها بسطامیمن ماندم تنهای تنها من ماندم حبیبممن مانده ام تنهاي تنها من مانده ام تنها ميانمن مانده ام تنهای تنها میان سیل غم هااهنگ ایرج قادری من ماندم تنهای تنهامن مانده ام تنهای تنها تنها میان سیل غم ها عزیزمتنهای تنهاشعر من ماندم تنهای تنهااهنگ من ماندام تنهايه تنهامن مانده ام تنهاي تنهايمن ماندم تنها ميان سيل غم ها حبيبمبسطامی اهنگ من ماندم تنهامن ماندهام تنهای تنها بسطامیمن ماندام تنها میان سیل غم هامن ماندم تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنها ی تنهامن ماندم تنهای تنها، تنها میان سیل غم هامونده ام تنهای تنهاشعر من ماندهام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غم هامن ماندم تنهای تنها بسطامیاهنگ ایرج بسطامی(من مانده ام تنهامن ماندم تنهای تنهاااااهنگ من مانده ام تنها میان سیل غمهامن مانده ام تنهاي تنها من مانده ام تنها ميان سيل غمهاترانه من مانده ام تنهای تنهاترانه من مانده ام تنهاي تنهامن ماندم تنهای تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنها میان سیلآھنگ من ماندم تنہای تنہا میان سیل غمھامن موندم تنها حبیبممن مانده ام تنهای تنهااا,من ماندم تنهاایرج"من مانده ام تنهایه تنها میان سیل غم ها"اهنگ من ماندهام تنها"سیل غمها"من ماندم تنهای تنها من ماندم تنها ميان سيل غمهامن مانده ام تنهای تنها حبیبممن مانده ام تنهاي تنها از بسطامي من ماندم تنهایه تنهامن ماندم تنها میان سیل غم هامن ماندم تنهای تنها من ماندنم تنها میان سیل غم هااهنگ من مانده ام تنهاي تنها من ماندهام تنها ميانمن مانده ام تنها از بسطامیمن مانده ام تنهای تنهای بسطامیشعر من مانده ام تنهاي تنهاایرج بسطامی من مانده ام تنهاشعر من مانده ام تنهای تنهای ایرج بسطامیمن مانده ام تنها میان اوج غم ها عزیزم اوج غم هاترانه گل پونه های ایرج بستامیمن ماندهام تنهایتنهامتن من مانده ام تنهای تنهااااهنگ بسطامی من موندماهنگ من ماندام تنهای تنهابسطامی من مانده ام شعرسروده من ماندهام تنها میانمن مانده ام تنهای تنها از امن مانده ام تنهاي تنها اهنگمن مانده ام تنهای تنهااهنگشعر من ماندم تنهاى تنهامن ماندم تنهاي تنها از بستامي من مانده ام تنها میان سیل غم ها...حبیبممن موندم تنها ميانمن مانده ام تنهای تنهاااا من مانده ام تنها میان سیل غم هااهنگ من مانده ام تنهاي ايرجمن مانده ام تنها ی تنها میان سیل غمهامن ماندم تنه بسطامیبخش اهنگ من ماندم تنها ایرج بسطامیشجريان من مانده ام تنهامن ماندم تنها ميان سيل غمهابسطامی من ماندم تنهاایرج بسطامی من ماندم تنهااهنگ من ماندم تنها میان سیل غم ها من ماندم تنهای تنها ایرج بسطامیمداحی من مانده ام تنهای تنها میان سیل غم هااهنگ من مانده ام تنهامن ماندم تنها میان سیل غم ها حبیبمشجریان اهنگ من مانده ام تنهای تنها اهنگ من مانده ام تنهایمن مانده ام تنهای تنهاميان ایرج بستامی اهنگ من موندم تنهامن مانده ام تنهایه تنهاایرج بسطامی اهنگ من تنها ماندام»ن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان میان سیل غم هامن ماندم تنهاى تنهامﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﻞ ﻏﻤﻬﺎ ...من مانده ام تنها بستامیمن مانده ام تنهاي تنها ميان سيل غمهامن ماندم تنهای تنهامن ماندم تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنها ارج بسطامیمانده امتنهایتنهااهنگ من مانده ام تنهای تنهای ایرج بسطامیاهنگ من موندم تنهای تنهامن مانده ام تنهای تنها حبيبم از ايرج بسطاميمن مانده ام تنهای تنها ..... من مانده ام تنها میان من مانده ام تنها ميان سيل غمهامن ماندا ه ام تنها ی تنهامن ماندام تنهای تنهامن مانده ام تنها ازاومحمود کریمیاهنگ من ماندم تنها ی تنهاایرج بسطامیمن مانده ام تنهاي تنهاهنم من مانره ام تنهای تنهامن تنهای تنها دراین سیل غمهامن ماندم تنهايمانده ام تنهاي تنهامن ماندم تنها میان سیل غمهامتن شعر من مانده ام تنهای تنها ...من مانده ام تنها بسطاميمن ماندم تنها ي تنهاشعر من ماندهام تنهاي تنهامتن شعرمن ماندم تنهایه تنهای تنها مانده ام بسطامیمن مانده تنهی تنهااهنگ من ماندهام تنهای شجریانمن ماندم تنها ایرج بسطامیمن ماندم تنهایمن مانده ام تنهای تنها من مانده اممن موندم تنهاي تنهااهنگ من ماندام تنهاايرج بسطامياهنگ ایرج بسطامی من ماندم تنها و تنهامن مانده ام تنها میانمن ماندم تنهای تنها عزیزممن مانده ام تنها؛ میان سیل غمترانه من ماندهام تنهاهنگ من ماندم تنهای تنهشعر من ماندم تنهای تهنا غم هااهنگ من ماندم تنهای تنهیترانه ى قديمى مانده ام تنهاى تنهاتنهای تنهااامانده ام تنهای تنها در میان سیل غمهاشعر ماندم تنهامن موندم تنهای تنهاماندام تنهای تنهامن موندم تنهای تنها از شجریانمن مانده ام تنهای تنها اهنگمن موندم تنها تنهای بسطامیداتلود اهنگ من ماندم تنهای تنهابسطامی "من مانده ام تنهای تنها"من مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمها عزیزم استاد ایرج بسطامی من مانده ام تنها ی تنهامتن ترانه من مانده ام تنهای تنهمن موندم تنهای تنها از ایرجمن موندم تنهای تنها از ایرج بسطامیماندم تنهای تنها شجریانوبلاگ من ماندم تنهای تنها.من ماندهام تنهاي تنهاشعرمن مانده ام تنهای تنهاایرج بسطامی من موندم تنهای تنهااهنگ من مانده ام تنهای تنها میان سیل غمهامتن شعر "من موندم تنهای تنها"تنهایه تنهامتن شعر من ماندم تنهاي تنهاroshanak parsaمن مانده ام تنهاي تنها عزيزماهنگ ايرج بستامى من ماندام تنهاتنهاسراینده شعر من مانده ام تنهای تنها ایرج بسطامیمن ماندم تنها ايرجمن مانده ام تنها میان در غم هاعزیزم تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنهاي تنها شجريانموسيقي من مانده ام تنهامن مانده ام تنهایه تنها حبیبم متن من ماندم تنهاي تنهاایرج بسطامی من مانده اممتن اهنگ من ما ندم تنهای تنهامن مانده ام تنهاميان سيل غمهاخواننده ترانه من مانده ام تنهای تنهاشعر من مانده ام تنهای تنهاآهنک تنهایمن ماندهام تنهای تنها در میانپیشوازهمراه اول ازبسطامی من مانده ام تنهایتنهايه تنها متن اهنگ من موندم تنها ی تنها ایرج بسطامیاهنگ من ماندم تنهای تنها من ماندم تنها میان سیل غم ها حبیبممتن شعر من مانده ام تنها تنهامن ماندم تنهاي تنها از شجريانشعر من مانده ام تنهای تنها درمیان جور اعدائشعر من مانده ام تنهامتن شعر من مانده ام تنهای تنهامتن اهنگ من مانده ام تنهاى تنهامتن ترانه من ماندم تنهای تنهامتن اهنگ من مانده ام تنهای تنهامتن من مانده ام تنهاي تنهيایرج بسطامی - من ماندم تنهای تنها در میان خیل تنهاشعرمن ماندم تنهای تنها از ایرج بسطامیکدپیشواز من موندم تنهای تنها ازایرج بسطامیشعر منمانده ام از ایرج بصتامیشهرام ناظری. من مانده ام تنهایه تنهامتن من مانده ام تنهای تنها ایرج بسطامیمن مانده ام تنهایی تنهاخلجاهنگ ازبسطامیایرج بستامی من مانده ام تنهای تنهامن ماندم و تنهایمتن اهنگ من ماندم تنهای تنها ایرج بسطامیموسیقی بصتامیمن ماندم تنها میانمتن شعرمن مانده ام تنهاي تنهامتن من ماندم تنهای تنهامتن من ماندم تنها.میان سیل غمهاشعر ایرج بسطامیمتن شعر من ماندم تنهای تنهاامتن اهنگ من مانده ایم تنهاس تنها ﻣﺘﻦ ﺍﻫﻨﮓ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎمتن اهنگ من ماندم تنهای تنهاتنها امیدممتن کامل اهنگ من ماندم تنهای تنهان مانده ام تنها میان سیل غم هامتن شعر من مانده ام تنهادالود اهنگ من ماندم تنهاى تنهاپیشواز همراه اول استاد شجریان من ماندم تنهای تنهااهنگ من ماندم تنها از شجریاندالود اهنگ شجریان من ماندام تنهای تنهااهنگ پیشوازهمراه اول بستامی من مانده ام تنهای تنهاسرود من ماندم تنهاي تنها...کد پیشواز ایرج بسطامی من مانده امسرود من ماندم تنها بسطامیاهنگ حبیبم از ایرج بسطامیکد اهنگ من مانده ام تنهای تنها برای همراه اولhttp://www.ashpazonline.com/weblog/roshanak72/91712من مانده ام تنهای تنهاحبیبممتن اهنگ من مانده ام تنهای تنها ایرج بسطامیمن مونده ام تنهایه تنهادمن مانده ام تنهای تنهاانلود رفتی کد اهنگ پیشواز همراه اول ایرج بسطامی من ماندم تنهای تنهاترانه من مانده ام تنهای تنها بسطامیمتن شعر ایرج بسطامی.من مانده ام تنهااستاد بنان متن شعرمن ماندم تنهای تنهامن ماندمکدپیشوازایرج بستامی من مانده ام تنهای تنهامنمانده ام تنهای ایرج بسامیاهنگ شجریان من ماندم تنهای تنهامتن من ماندهام تنهاي تنهاتنهایه منشعر تنهاىمتن اهنگ من ماندم تنهای تنها میان سیل غم هامن مانده ام تنهای تنها انلاینکد پیشواز من مانده ام تنهای تنها از ایرج بسطامیمتن من مانده ام تنهاي تنها تنها مىان سىل غم ها متن من مانده ام تنهاي تنهاکداهنگ پیشوازمن مانده ام تنهای تنهامن موندم تنها ی تنها من موندم تنها میان سیل غم ها ترانه ایرجبستامی تنهاپیشواز همراه اول من مانده ام تنهای تنهااهنگ من ماندام تنهامن ماندام تنهای تنها من ماندم تنها میان سیل غمهاترانه بستامی من مندام تنهای تنهامتن اهنگ منماندام تنهای تنهااهنگ من مانده ام تنهایی تنهاادامه شعر من مانده ام تنهای تنهامتن کامل شعر من مانده ام تنهای تنهاکد همراه اول من مانده ام تنهای تنهاشجریان من ماندم تنهای تنهامن ماندم تنهاي تنها از ايرج طهماسبمتن اهنگ من مانده ام تنهای تنها از گلپامن مانده ام تن های تنهاکد پیشواز من ماندم تنهای تنها بسطامیشعر مانده ام تنهای تنهاmp3من مانده ام تنهای تنها میان سیل غم هامن مانره ام تنهای ماندم تنهااهنگ ایرج بستامیاهنگ من مانده ام تنهای تنهااز ایرج بستامیکد پیشواز استاد شجریان من ماندم تنهای تنهامتن شعر من مانده ام تنهابي تنهاااااهنگ من ماندم تنهای تنها از گلپامتن من مانده ام تنهای تنهاشعر من مانده ام تنهایی تنهامن مانده ام میان سیل غم هاکد پیشواز همراه اول ایرج بسطامی من ماندم تنهای تنهامن ماندم تنهای تنها من ماندم تنها میان سیل غمهاکدپیشواز بسطامی من ماندم تنهامنمانده ام تنهای تنهامن مانده ام تنهای متنمتن شعر من مانده ام تنهای تنها میان سیل غمها متن اهنگ من ماندم تنهای تنهابسطامی من مانده ام تنهاپیشوازمن ماندم تنهای تنها از ایرج بسطامی متن من مانده ام تنهای تنهااهنگ من مانده ام تنهای تنها از شجریانمتن اهنگ من مانده ام تنهای تنها بسطامیپیشوازجدیدهمراه گلپاکدپیشوازایرج بسطامیکد پیشواز همراه اول بنان من مانده ام تنهای تنهامن ماندم تنها شجريانمن موندم تنهایه تنهاشعرمن.ماندم.تنهمن ماندام تنهای تنهااااا من ماندم تنها میان سیل غ اهنگمن گشته ام تنهای تنها در میان سیل غمهامن مانده ام تنهای تنهای ایرج بسطامیپیشواز همراه اول از ایرج بسطامی من مانده ام تنهای تنهاکدپیشوازایرج بسطام همراه اول گل پونه
Roshanak Parsa ؛ جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 21:24:02 - [ 10 نظر و 7 تشکر]، خوانده شده 3389 بار

تشکر شده توسط: [**ستاره جون **] [همینطوری *** وروجک ??? *] [بابک یکتا] [♫Delaram♫ ] [❀سرور ❀] [Phatima Phatima] [گلچهره صدری ♡❤❤♡❤♡❤♡❤♡]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر Roshanak

 
Roshanak Parsa Roshanak Parsa


آفلاین

متولد: 26 / 4 / 1372
مجرد
شهر: کرج
یه دختر فوتبالیست که تمام عشقش فوتباله و توپ فوتبال

 
دوستان

امین والی زاده

آلن زاهدی

♣♚♠ ωـامـاלּ شاهـے پـور ♣♚♠

ღ♥ღ س‏ــجاد ღ♥ღ Engineer

گیتی **

ali sadeghi
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی

روشنکـــ
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.053544998168945 seconds