آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
[ آرشیو آخرین پست ها ]

 
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
   
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ آلن زاهدی


کیفر

احمد شاملو
-------------------

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …

از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنه ای کشته است .
از این مردان، یکی، در ظهر تابستان سوزان، نان فرزندان خود را، بر سر برزن، به خون نان فروش سخت دندان گرد آغشته است .
از اینان، چند کس، در خلوت یک روز باران ریز، بر راه ربا خواری نشسته اند کسانی، در سکوت کوچه، از دیوار کوتاهی به روی بام جسته اند
کسانی، نیم شب، در گورهای تازه، دندان طلای مردگان را شکسته اند.
من اما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشته ام
من اما راه بر مردی ربا خواری نبسته ام
من اما نیمه های شب
ز بامی بر سر بامی نجسته ام .

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب،
در هر نقب چندین حجره،
در هر حجره چندین مرد در زنجیر …

در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می دارند .
در این زنجیریان هستند مردانی که در رویایشان
هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر بر می کشد فریاد .

من اما در زنان چیزی نمی یابم
گر آن همزاد را روزی نیابم ناگهان،
خاموش
من اما در دل کهسار رویاهای خود،
جز انعکاس سرد
آهنگ صبور این علف های بیابانی که می رویند و می پوسند و می خشکند و می ریزند،
با چیزی ندارم گوش .
مرا گر خود نبود این بند،
شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان،
می گذشتم از تراز خاک سرد پست …

جرم این است !
جرم این است !

شعر زیبا از شاملو در مورد دوستشعر زیبا شاملوشعر زیبا از شاملوشعری از شاملو در مورد آزادیآزادی شاملوشعر آزادیشعر آزادی شاملوشعری از شاملو ازادیشعر زیبا ی شاملو درمورد ایرانشعرهای زیبا از شاملوشعرهای زیبای شاملوشعری زیبا از احمد شاملوشعری برای ازادیشعری زیبا شاملوشعر آزادی احمد شاملوشعر ازادیاحمد شاملو آزادیشعر درباره آزادی از شاعرشعر درباره آزادي از شاملوشعری زیبا از شاملوشعری در مورد ازادیآزادی در شعر شاملوشعر زیبای ازادیشعري از شاملو آزاديشعر هایی در مورد آزادی در ایرانشعر آزادی از شاملوشعر زیبای شاملوشعری از شاملوشعر شاملو در مورد امید وآزادیشعر در مورد ازادیشعر زیبا درباره پدر از احمد شاملوآزادي شاملوشعر در مورد آزادیآزادی شعری زیباشعری در موردازادیشعر ازادیشعری آزادیآزادی احمد شاملوشعری ازادی شعری زیبا از شاملو در باب آزادیشهر زیبا از شاملوشعر در مورد آزاديشعري زيبا از احمد شاملوشعری آزادی شاملواشعاری زیبا و شاعرانه در مورد دوستشعر زیبا برای آزادیشعر زیبایی از شاملوآزادی آزادی شعر زیباقشنگ ترين شعر هاي احمد شاملوcache:mBWfh4jIa-MJ:http://www.ashpazonline.com/t.php?tag=شعری از شاملو در مورد آزادی شعرهای شاملودر مورد آزادیشعر شاملو برای آزادیاشعا احمد شاملو درباره آزلدیشاملو آزادیاحمد شاملو شعر آزادیشعرزیبا ازاحمدشاملوشعر شاملو درمورد آزادیشعر آزادی از شاملوشعر زیبا در مورد آزادیشعر های زیبا از ازدیاشعاری در باب ازادی شعرهای آزادی از احمد شاملوشعر آزادی از احمد شاملوآزادی در شعر احمدشاملوشعر های زیبا در مورد ازادیشعرهای شاملو درباره ازادیشعری زیبا درباره آزادیشعری در مورد دوست از شاملواحمد شاملو ازادی شعر زيبا از احمد شاملوآزادی در شعر شاملوشاملو شعر آزادیازادی اشعار شاملو شعری از آزادیشعر زیبا از آزادیشعر ازادي شاملوازادی شاملوشعری از آزادی از شاملواشعار زیبا در مورد ازادیاحمد شاملو آزادیشاملو و آزادیشعردرباره اميد داشتن از شاملوشعرهای ازادی شاملوشاملو ازادیشعر شاملو ازادیاشعار احمد شاملو ر باره ازادیشعر ازادی احمد شاملوشعری برای آزادیشعری زیبا در باره آزادی ایرانشعردرباره ازادیآزادی شعر شاملوشعری در آزادیشاعر آزادیمتنی در مورد آزادی از شاملو" شعری در مورد آزادی "شعر درباره ازادی از شاملو شعر زیبای پدر احمد شاملواشعار شاملو آزادیشعر شاملو آزادیشعر آزادي شاملوآزادی- شاملوآزادی در شعرشعری در باره ازادیشعرهای آزادیشعر زیبا از ازادیشعری زیبا از ازادیشعرهای زیبای شاملو/شعر آزاديشعر ازادی شاملوشعرهای ازازادی ازادی شاملوشعرهای زیبای احمد شاملوشعر آزادي از شاملواشعار زیبای شاملواشعار زیبای احمد شاملواشعار زیبا آزادیاشعار ازادی احمد شاملو باری ازادی شاملوشعر برای آزادیشعر درباره ازادیآزادی شعراحمد شاملو شعر ازادیآزادي شاملوشاملو آزاديشعر زیبای شاملو در مورد آزادیشعر در مورد آزادی شاملوشعرهاي آزاديزیبا ترین شعردر مورد آزادیشاعران ازادیشعرهای ازادیشعر ازازادیشعری زیبا در مورد آزادیشعرهایي زيبا در مورد ازاديیک شعر زیبا از احمد شاملوشهر های زیبای شاملو در مورد آزادیاحمد شاملو شاعر ازادیاشعار ازادی شاملوشعر های آزادی شاملوشعر زیبا از احمد شاملودر مورد پدرشعر زیبای آزادیشعرازادیشاملو وازادیشاملو وشعر ازادیازادی احمد شاملواشعاری ازاحمدشاملوآزادی در شعر احمد شاملوشعر زیبا آزادیشعر ازادياشعارشاملودرمورآزادیآزادی شاملومتنی زیبا در مورد ازادیشعرآزادیاشعا شاملوشعري زيبا ازاحمدشاملو"شعری از شاملو در مورد آزادی"شعری برای دیدن آزادی از احمد شاملویک شعر از شاملو آزادیاحمد شاملوشعر از آزادیشعر زيبا در مورد پدر احمد شاملو شعرازدایشعر ازاددیشعر درباره آزادیاشعار آزادی شاملوشعر های ازادیآزادی.شاملوشعر زیبای در مورد «آزادی» شعر آزادی از شاملوشعراز شاملو درباره ازاديکیفر احمد شاملوشعری برای آزدیاشعاری در باب آزادیشعر زيبا درمورد ازاديشعری زیبا برای آزادیشعری زیبا درباره ازادیشعری در مورد بیابانی شعر های زیبا در باره ازادیشعر در مورد آزادی از شاملوشاملواشعارشعر پدر احمد شاملوشعر زیبا برای آزادی اسراشعر زیبا ازآزادیشعر آزادى شاملویه شعرازشاملوشعرهاي ازاديشعر زیبا از شاملو موضوع شعر و شاعر دیروزشعری از شاملو در مورد وصل شعر زیبای آزادیاشعا احمد شاملوشعر هایی در مورد آزادیشعری زیبا در وصف آزادییک شعر ازاد از شاملو شعر های آزادیﺷﻌﺮ آﺯاﺩﻱ ﺷﺎﻣﻠﻮشعر های زیبا درباره ازادیشعر آزادي ازشاملوشعری در باب انتظار از شاملوشعر شاملو برای ازادی<کاش آزادی ...>شعر شاملوآزادی از شعرشعر از احمد شاملوشعری از آزادیشعري زيبا از شاملوشعرآزادی از شاملوشعری زیبا درمورد آزادیشعر هاي آزاديشعرزیبا برای آزادی
آلن زاهدی ؛ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - 20:33:29 - [ 4 نظر و 7 تشکر]، خوانده شده 2799 بار

تشکر شده توسط: [آلن زاهدی ] [تکتم غلامپور راوندی] [لـیـنـدا *] [بانوی ✿ آســــمانی ✿] [PatriiCk*** >>همدلی] [فرشید فرشید] [***ایدا وروجک 44 ***]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر آلن

 
آلن زاهدی آلن زاهدی


آفلاین

متاهل
شهر: یه جایی کنار دریای خزر
مهندس-علاقمند به آشپزی

 
دوستان

بیتا فرحی

بهار م

فافا ...

♡♥مریم .ا♥♡

ミ •°♛پادشاه محـمد ミ ♪♪ Heison •°

سميرا
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 1.2698900699615 seconds