آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه **]

 
     


وبلاگ {❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای رازقی ✿ஐ╚❀✿❀}
خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه

گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه

خیلی وقت که یه پیغومی ندادی واسه من

آخ چقد قشنگ از عشق تو دیوونه شدن

تو میای تموم میشه هر چی غمه

روز دیدار تو روز عشقمه

زندگی عشقه همین دقایقه

زنده با هرکی هنوز یه عاشقه

مث تو عاشق عشقم من و بیگانه نکن

باز یه روز دستای گرمت رو به دستام برسون

با خودت عشق و بیار گذشته هام و بسوزون

میدونم باز یه روزی تموم میشه فاصله ها

تو میای تموم میشه هر چی غمه

روز دیدار تو روز عشقمه

زندگی عشقه همین دقایقه

زنده با هرکی هنوز یه عاشقه

انگار از یه معبد عشق قدیمی تو میای

از یه شعر عاشقونه ی صمیمی تو میای

از تو پرواز پرستو های عاشق تو میای

از رو گلبرگای معصوم شقایق

تو میای تموم میشه هر چی غمه

روز دیدار تو روز عشقمه

زندگی عشقه همین دقایقهزنده باد هرکی هنوز یه عاشقه
خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمی شهخيلي وقته كهترانه خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمی شه خيلي وقته كه ديكه دلتخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشهشعر خیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نشدهاهنگ انگار از يه معبد عشق قديمي تو ميايخیلی وقت دلت برام تنگ‎ ‎‏ ترانه انكار از ي معبد عشق قديميگل که دلش سنگ نمی شه خیلی وقته خیلی وقته که دلم دیگه واست تنگ نیمیشهاهنگ خیلی وقت که دیگه دلت واسمشعر خیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقت دلم برات تنگ نمیشه گل ابریشم منترانه انگار از يك معبد عشق قديمي تو ميايتو میای تموم می شه هر چی غمهدلت تنگ نمیشهخيلي وقته كه ديگه دلت برام تنگ نميشه خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه خیلی وقته که دیگه دلتخیلی وقت که دیگهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمی شه گل ابریشم من که دیگه دل سنگ نمی شهخیلی وقته که دلم برای تو تنگ نمی شه خيلي وقته كه دلتخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه؟خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه‎خیلی وقته که دلت واسه من تنگ نمیشه خیلی وقته که دیگهخيلي وقت كه ديگهخیلی وقت که دیگه دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه کل ابریشم منگل که دلش سنگ نمی شهخیلی وقته که دیگه دلت واسمديگه دلم واست تنگ نميشهخيلي وقته كه ديگه دلت واسم تنگ نميشهخیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ نمیشهچرا دلش برام تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلم برت تنگ نمیشه گل ابریشم منخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشچرا دلت برام تنگ نمی شهخیلی وقته که دگه دلت واسم تنگ نمیشه خيلي وقته كه ديگه دلت برااهنگ خيلي وقت كه ديگه دلم برات تنگ نميشهخیلی وقته که دلت برام تنگ نمیشه ترانه خیلی وقته که دلت واسم تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلم برات خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه منخیلی وقته که دلم واست دیگه تنگ نمیشه اهنگ خیلی وقته دیگه دلت واسم تنگ نمیشه اهنگ خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقته که دلت واسم تنگ نشدهخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمی شهخیلی وقته که دیگه دلماهنگ انگار از یه معبدعشق قدیمی تو میایخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشه از شمااهنگ خیلی وقته دلت برامخیلی وقته که دیگه دلت برام خیلی وقت که دلت واسم تنگ نمیشه دلم دیگه تنگ نمیشه برای توخیلی وقته که دلت واسم تنگ نمیشهخيلي وقته كه ديكه دلت واسم تنك نميشه×يلي وقته كه دلت واسه دلم تنگ نميشهاهنگ خیلی وقت که دیگه دلم برات تنگ نمیشهانگار از یه معبد عشق قدیمی تو میایخیلی وخته که دلت برام دیگه تنگ نمی شهاز معبد عشق قدیمی تو میای"ترانه ""خيلي وقته كه ديگه دلت واسم تنگ نميشه "ترانه خیلی وقته که دیگهدیگه دلم واست تنگ نمیشهانگار از يه معبد عشق قديميانگار از یه معبد عشق قدیمیخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگدلت برام تنگ نميشهخیلی وقته که دیگه دلت واسم نتگ نمیشهتو دلت تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نشدهخیلی وقته کخ دیگه دلت واسم تنگ نمی شهچرا دلت واسه خودت تنگ نمی شهاهنگ خيلي وقته كه ديگه دلت برام تنگ نميشهدیگه خیلی وقته که دلم واست تنگ نمیشهچرا دلت برام تنگ نمیشهدلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقته کهخيلى وقته كه ديگه دلت واسم تنگ نميشهخیلی وقته دیگه دلم برات تنگ نمیشه"خيلي وقته كه ديگه دلت برام تنگ نميشه"خیلی وقته که یهخیلی وق که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهاهنگ توجرادلت برام تنگ نمیشهخيلي وقته گه ديگه دلت واسم تنگ نميشهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلم واست تنگ نمیشه دلم خيلي وقته واست تنگهخیلی وقت که دیگه دلم خیلی وقته که دلت دیگه برام تنگ نمیشه ...خیلی وقته دیگهخیلی وقته که دلم برات تنگ نمی شه دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلم واست تنگ نمیشخیلی وقته که دیگه دلم واست تنگ نمیشهخيلي وقته كه ديگه دلم براتخیلی وقته که دیگه دلم براتدلم خیلی واسش تنگهخيلى وقته كه ديگه"خيلي وقته كه ديگه دلت واسم تنگ نميشه"اهنگ خیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلم واست تنگ نمی شهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نشده !گل ابریشم من! گل که دلش سنگ نمیشه خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه من !آخ چقد قشنگه از عشق تو دیوونه شدنخیلی وقتهخیلی وقته دیگه پیغومی نداری واسه گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشهخیلی وقت کهخيلي وقته كه دلت برام تنگ نميشهخیلی وقته پیغومی ندادی واسه من خيلي وقته كه ديگه دلت واسمترانه خیلی وقت که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقه که دیگه دلت واسم تنگنمیشهدلم برات تنگ نمیشهخيلي وقته كه ديگهاهنگ خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ نمیشه ترانه خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخيلي وقت كه ديگه دلم برات تنگ نميشهدلم واست تنگ نمیشهترانه خیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقته که دلم واست تنگ نمیشهموزیک خیلی وخته دیگهخیلی وقته دیگه دلم برات تنگ نمیشه خيلى وقته كه ديگه دلت برام تنگ نميشهچرادلت برام تنگ نميشهخيلي وقته كه دلت ديگخ واسم تنگ نميشهچرا دلش برام تنگ نمیشه؟خيلي وقته كه ديگه دلت برام تنگ نمي شهديگه دلت برام تنگ نميشهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نشهچرا دلت واسم تنگ نمیشهچرادلت تنگ نمیشه براماهنگ خیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشهخیل وقته که دیگهترانه خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقته دیگه دلت واسم تنگ نمیشه گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمی شه خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقته دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقته دیگه دلم واست تنگ نمی شهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه دلم دل نمیشهخيلي وقت كه دلت برام تنگ نميشهاهنگ قدیمی خیلی وقته که دلم برای تو تنگ نمیشه دلت برام تنگ نمیشهخیلی وقته که دیگع دلت برام تنگ نمیشهدلت تنگ نمیشه؟خیلی وقته که دلت دیگه برام تنگ نمیشهترانه خيلي وقت كه ديگه دلت واسم تنگ نميشهخعلی وقته که دیگه دلتن برام تنگ نمیشهدلش برام تنگ نمیشهموسیقی خیلی وقته که دلت واسم تنگ نمیشهخيلي وقت كه ديگه دلت برام تنگ نميشهخیلی وقته که دیگه دلت تنگ نمیشهترانهانگار از یه معبدخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگهخیلی وقته که دلم برات تنگ نمیشهترانه تومیای تموم میشهاهنگ خیلی وقت که دلمخیلی‌ وقت که دیگه دلت واسعم تنگ نمی‌شهدلت واسم تنگ نشهخیلی وقته که دیگه دلم واسم تنگ نشده گلی دلت عاشقدیگه دلم تنگ نمیشهدیگه دلم برات تنگ نمیشهخیلی وقت که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقت که دیگه دلم برات تنگ نمیسشه گل ابریشم من گلی که دلش تنگ نمیشهاهنگ خيلي وقته که دلت برام تنگ نميشهخیلی وقت که یه پیغومی ندادی واسه منخیلی .وقته که دیگه دلم واست تنگ نمیشهخیلی وقته که دلت واسم تنگ نمیشهmp3داناود اهنگ خيلي وقته كه ديگه دلت برام تنگ نميشه گل ابريشم من دل به دلت سنگ نميشهخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشه گل ابریشمخیلی وقته که یه پیقومی ندادی واسه منخیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ نمیشه گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه..خيلي وقته که ديگه دلت واسم تنگ نميشهشماعی زاده تصویریخیلی وقته که دیگه دلم براش اعاسیشعرخيلي وقته كه ديگهخيلى وقته كه ديگه دلت واسه م تنگِ نميشهچرادلت واسم تنگ نميشه؟چرا دلش برام تنگ نميشهخيلي وقته که ديگه دلت واسم تنگ نميشهخیلی وقت که دیگه دلت برام تنگ نمی شه ازشمائیل زادهخیلی وقته که ی پیغومی ندادی واسه منخیلی وقته که دیگه دلتواسم تنگنمیشه اهنگخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشه شماعی زاده خیلی وقته که دلت دیگه واسم تنگ نمیشهخیلی وقته که دل تو واسم دل نمیشه شمائی زادهhttp://www.ashpazonline.com/weblog/3061361/287073اهنگ خیلی وقت که دیگه دلت برام تنگ نمیشه شماعی زادهگل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشهشعرخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه گل ابریشم مناهنگ خيلي وقته كه ديگهخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشه از شماعی زادهhاهنگ تومیای تموم میشه شماعیزادهشماعی زاده خیلی وقته که دلمخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه از شماعي زادهاهنگ خیلی وقته که دلت واسم تنگ نمیشهشماعی زاده خیلی وقته که دیگهخیلی وقته که دلت برام دیگه تنگ نمی شهخیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه شماعی زادهاهنگ شماعي زاده خيلي وقت ديگه دلت تنگ نميشهخیلی وقته دلم واست تنگ نمیشه از شماعی زادهاهنگ قدیمی خیلی وقته که دگ دلت برام تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ نمیشه .شماعی زادهشماعی زاده خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشهخیلی وقته که دلت براو تنگ نمیشهدانتود "خیلی وقته که دلم برای تو تنگ نمیشه"اهنگ خیلی وقته دیگه ازشماعی زادهدلم خیلی واست تنگهگل ابریشم من دلت برام تنگ نمیشه شماعی زادهاهنگ خيلي وقته که ديگه دلت واسم تنگ نميشهخیلی وقته که دیگه دلم براتتنگ نمیشه.شماعی زادهخیلی وقته که دیگه دلم واست تنگ نمیشه شماعی زاده اهنگ شمایزاده خیلی وقته که دیگهاهنگ خيلي وقته كه ديگه شماعي زادهشماعی زاده گلهای رازقیداناود اهنگ حسن شماعی زاده خیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ شده بودخیلی وقته که دیگه دل تو برام تنگ نمیشهديگه دلم واسش تنگ نمیشهاهنگ خيلي وقت كه ديگه دلت برام تنگ نميشه از شماعيزادهدلت تنگ نمیشه شماعی زادهخيلي وقته كه ديگه دلت برام تنگ نميشه شماعي زادهاهنگ خیلی وقته که دیگه دلتخیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشه گل ابریشم من گل که دلت سنگ نمیشهخیلی وقته که دیگه دلت باسم تنگ نمیشهشماعيزادهشماعي زاده خيلي وقته قديميدلت واسم تنگ نمیشه شماعی زادهدلت واسم تنگ نمیشه چرااهنگ ارگ ترانه خیلی وقته دلم برات تنگ نمیشهاهنگ قدیمی خیلی وقته که دلت تنگ نمیشه برای منخیلی وقته ک دیگه دلم واست تنگ نمیشهدلش واسم تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقت که دلت برام تنگ نمیشه حسن شماعی زادهاهنگ خیلی وقته که دلم تنگ نمیشهاهنگ خيلي وقت كه دلم برات تنگ نشده شماعي زادهانگارازیک معبدعشق قدیمی تو میایشماعي زاده خيلي وقته كه ديگهاهنگ تو میای تموم میشههر چی غمه اهنگ شمایل زاده خیلی وقته که دیگه دلم برات تنگ نمیشهاهنگ گل ابریشم من ازشماعیزادهخیلی وقته که دلم دیگه برات تنگ نمیشه از حسن شماعی زادهشماعی زاده . خیلی وقته که دلم واست تنگ نمیشهاهنگ خیلی وقته که دیکهاهنگ شماعي زاده خيلي وقته که دلت بوام تنگ نميشهشعرخیلی وقته که دلت واسم تنگ نمیشه
{❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای رازقی ✿ஐ╚❀✿❀} ؛ شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۰ - 08:48:48 - [ 41 نظر و 23 تشکر]، خوانده شده 3172 بار

تشکر شده توسط: [برای بهترینم] [ ஐ❤پری کوچک غمگين ஐ❤ ] [الیسا گلشید] [مريم گيلاني] [عليرضا سزاري] [حجت ] [فرگون آسمانی] [ناهـيد پگاه] [•*✿*•.ღ آرمناک . آرشا •*✿*•.ღ ] [*❤* زري *❤* ] [&&&&Polat&&&& Alemdar] [دنيز دومانيان ] [▀✖▀ نـیـڪــآ ﮯ ایــرآטּ ▀✖▀] [آخرین بازمانده] [مهان mahan] [♥۞♥. ليلا عالمی .♥۞♥] [elnaz .........] [......sali jooooon........] [$$ سامان سهراب $$] [*** فریال *** .] [آرش **بهار] [ ♛ نیلــ ـــوفر✿ مـــ ــــرداب ♛] [{❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای رازقی ✿ஐ╚❀✿❀}]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر {❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای

 
{❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای رازقی ✿ஐ╚❀✿❀} {❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای رازقی ✿ஐ╚❀✿❀}


آفلاین

متاهل
شهر:

 
دوستان

الـهـام ◄✖►عاشـ ایران ـق◄✖►

north of heaven

رهگذر دنیا

۩๑ بانوے آســــ ـمانے ๑۩

سحر مرتضــوی

◥مـِهــرســـآ ◣
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی

*نیکای بی وفااااااا*
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.0615379810333 seconds