آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
[ آرشیو آخرین پست ها ]

 
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ مجید تبریزی

1 - ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره :
اﮔﺮ دﭼﺎر رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در رﮔﻬﺎی ﺑﺪن ﺷﺪه ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد . زﯾـﺮا ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ
رﮔﻬﺎ ﭘﺲاز اﯾﻦ ، ﺷﻤﺎ را آزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد . ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، روزی ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن ( ﻣﻌﺎدل 30 CC )
از اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖﻏﻠﯿﻆ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ؛ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .

2 - ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ :
ﺗﻌﺪاد 30 ﺣﺒﻪ ی ﺳﯿﺮ را ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 5 ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ( ﺷﯿﺮازی ) ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖﮐﻪ ﻗـﺒﻼ ﻫـﺴﺘﻪ
ﻫﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ، در ﻫﻢ زن ( ﻣﯿﮑﺴﺮ ) ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ . ﭘﺲاز آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت در ﻣﯿﮑـﺴﺮ ﻟـﻪ
ﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑ ﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ( ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ : ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ، ﯾﮏﺑـﺎر ﺟـﻮشﺑﺨـﻮرد ) .
ﭘﺲاز ﺳﺮد ﺷﺪن ، آن را از ﺻﺎﻓﯽ رد ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت را داﺧـﻞ ﯾـﮏﺷﯿـﺸﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾـﺪ و در ﯾﺨﭽـﺎل
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .

3 - ﻣﺼﺮف :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، روزاﻧﻪ ﻧﺼﻒاﺳﺘﮑﺎن ( ﻣﻌﺎدل 30 CC ) از اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ( ﺑـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر ﺧـ ﻮد
ﺗﺎن ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ) ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﭘﺲاز ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﻪ ( 3 ) ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم اﯾﻦ
ﻋﺼﺎره ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ، اﺣﺴﺎسﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ در ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲاﺳﺖ . ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ
ﻫﺎی رگﻫﺎی ﺑﺪن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارضآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﯾﺪ ﮐﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﻮشﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻋ ﺎدی ﺧﻮد
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ. ٢

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﯾﮏدوره ی ﺳﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ای ، ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫـﺸﺖ ( 8 ) روز اﺳـﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲدوﻣﯿﻦ دوره ی ﻣﺼﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐﯾـﮏﻣﻮﻓﻘﯿـﺖﻣـﻮﺛﺮ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ دوره ی درﻣﺎن ، ارزان ، ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﯽ ﺿﺮر را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .

4 - ﺑﻮی ﺳﯿﺮ :
ﺑﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﯿﺮ را ﺣﺲﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ( اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ) .

5 - ﺧﻮاصﺷﺮﺑﺖ:
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶﺳﯿﺮ و ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش، ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﭘﺲاز ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . اﻓـﺮادی
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮل ﺑﺪ ( LDL ) ﺑﻮده و رگﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ دارد و ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺸﮑﻞ
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن دارﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ؛ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاب راﺣﺖو آﺳﻮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ، ورزشﭘﺮداﺧﺘﻪ ، زﯾﺮا اﻧﺴﺪاد رﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ ، ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻋﺼﺎره را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺶدﻧﺪان ( دﻧﺪان ﮐﺮوﭼﻪ ) داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺟﺮم دﻧﺪان
دارﻧﺪ ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . در آﺧﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ را ﭘﻮﺳﺖﺑﮑﻨﯿﺪ ، در ﮐﺎﺳﻪ ای آب رﯾﺨﺘـﻪ
و ﭘﺲاز آن ﭘﻮﺳﺖﺳﯿﺮ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .

******
* اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐاز ﺳﺎﯾﺖداﻧﺸﮑﺪه ی ﭘﺰﺷﮑﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه ارﻻﻧﮕﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ :
( http://www.uni-erlangen.org )
ﺑﺮداﺷﺖو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖﮐﻪ ؛ داﻧﺸﮕﺎه ارﻻﻧﮕﻦ ( University of Erlangen ) در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ی ﺑﺎوارﯾـﺎ ،
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ .
مجید تبریزی ؛ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - 09:50:34 - [ 11 نظر و 15 تشکر]، خوانده شده 15397 بار

تشکر شده توسط: [***Rozita*** *] [بهراد خودسیانی] [ازیتا ازیتا*دوستی*49] [محمد دی سانتانا] [چند تا مونده ] [پـوریــا #] [•*✿*•.ღ آرمناک . آرشا •*✿*•.ღ ] [dina afarin] [farhad azizi] [samira shayeste] [*****شهرزاد***** ایرانی] [محمود سیفی تهرانی] [reza hosini] [بيتا 65] [مجید تبریزی]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر مجید

 
مجید تبریزی مجید تبریزی


آفلاین

متولد: 29 / 6 / 1357
متاهل
صبور وآرام

 
دوستان

بیتا فرحی

مينا دل

فافا ...

نغمه آزادي

mohamad.b

امیر خان
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.099157810211182 seconds